آلبوم ایران زمین


بیژن بیژنی - ایران زمین


بیژن بیژنی


کیفیت: عالی

1  گل نار ...

Size: 6.8 Mb           Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

2  تو بمان ...

Size: 5.8 Mb 
         Server:
Pico.F         ..........  Download
-----------------------------

3  یا مولا ...

Size: 5.1 Mb           Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

4   بانو جان ...

Size: 7.9 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

5   لیلا ...

Size: 5.7 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

6   بی قرار ...

Size: 6.7 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

7   گل پامچال ...

Size: 7.1 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

8   زلفای یارم بی نظیره ...

Size: 7.5 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

9   نوایی ...

Size: 2.2 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------